سانتریفیوژ

نوع عملیات قابل انجام: پلیسه گیری و پرداخت قطعات لاستیکی و پلاستیکی، قطعات بسیار سخت و سوپر آلیاژها