هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

شرکت آریاسایان گسترهمانندسالهای گذشته برای ارائه محصولات وخدمت رسانی درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضورداردومقدم شمامتقاضیان محترم راپاس می دارد

تاریخ برگزاری:21لغایت24 مردادماه1396

محل برگزاری:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شماره سالن:44B     شماره غرفه:113.1