نمايشگاه بين المللي صنعت

شرکت آریاسایان گسترهمانندسالهای گذشته برای ارائه محصولات وخدمت رسانی درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت حضورداردومقدم شمامتقاضیان محترم راپاس می دارد

تاریخ برگزاری:14لغایت17 مهرماه1396

محل برگزاری:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شماره سالن:38B     شماره غرفه:119